Acasă / Cursuri / România confiscă anual sub 5% din țigările care se vând ilegal pe teritoriul său. Raport de analiză

România confiscă anual sub 5% din țigările care se vând ilegal pe teritoriul său. Raport de analiză

English version below.

Astăzi, 28 noiembrie 2019, Centrul Syene pentru Educație a lansat raportul Evaluarea performanței la nivel regional a autorităților cu atribuții în combaterea comerțului ilicit/contrabandei cu țigarete Principalele constatări ale raportului sunt următoarele:

 1. În perioada 2013-2017, cele patru autorități publice din România ce combat comerțul ilicit cu țigarete, și anume Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Direcția Generală a Vămilor (DGV), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și Jandarmeria Română, au ridicat/indisponibilizat în vederea confiscării între 2% și 5% din cantitatea de țigarete ilicite existentă pe piață.
  Pentru a exemplifica grafic și intuitiv ce înseamnă o performantă între 2% și 5% am utilizat o metaforă (figura anexată comunicatului). Dacă am presupune că toate țigările ilicite intră în țară cu tirul , iar un tir plin de țigarete conține 800 de baxuri, rezultă că anual întră în țară între 280 și 450 de astfel de tiruri ipotetice cu produse ilicite. Din toate aceste tiruri, toate cele patru autorități la un loc nu reușesc să prindă anual decât între 7 și 14 tiruri ipotetice.
  În baza numărului de țigarete ridicate, raportul ierarhizează anual, la nivelul fiecărei autorități publice, județele unde s-au înregistrat cele mai bune performanțe în combatere comerțului ilicit raportat la nivelul pieței ilicite. Astfel, la nivelul DGV, autoritățile vamale din București, Vaslui și Constanța se clasează în top 3 în patru, respectiv trei ani din cei 5 analizați. La nivelul IGPF, structurile din județele Maramureș, Constanța și Timiș se clasează în top 3 în cinci, respectiv doi ani din cei cinci analizați. La nivelul IGPR, structurile din județele Bacău, Gorj și Alba se clasează în top 3 în trei ani din cei cinci analizați.
 2. În perioada 2013-2017, analiza tiparelor de consum de țigarete ilicite arată că județul Botoșani înregistrează constant un consum ilicit foarte mare. Pe următoarele locuri se clasează județele Suceava, Satu-Mare și Dolj.
  Indisponibilizările/ridicările de țigarete ilicite țin, în unele județe, mai degrabă de întâmplare decât de un efort concertat al autorităților de aplicare a legii. În 2017 se înregistrează o captură foarte mare în Prahova, după ce ani la rând, ridicările/indisponibilizările au fost foarte scăzute. Județele Gorj/Alba și Bacău/Vaslui par a fi județe de tranzit, cu consum relativ mic comparativ cu județele vecine și capturi mari periodice. Constanța pare un județ de origine a mărfii ilicite.
 3. Analizând complexul de cauze care susține comerțul ilicit cu țigarete, raportul subliniază că sectorul de criminalitate organizată din fiecare județ și dezvoltarea economică insuficientă explică persistența comerțului ilicit de țigarete la niveluri care depășesc cu mult media europeană.
  Presiunea pieței ilicite a țigaretelor se manifestă în special în județele Botoșani, Vaslui și Neamț, cele mai vulnerabile județe în perioada analizată. Rezultatele pentru județul Vaslui sunt contraintuitive pentru că avem de-a face în același timp cu o performanță bună a autorităților (DGV), cu un nivel redus al consumului ilicit (sub 10%), dar cu toate acestea cu mari vulnerabilități în privința dezvoltării economice (cea mai slabă dezvoltare economică, alături de Botoșani, dintre toate județele de graniță conform metodologiei de cercetare și printre ultimele județe la dezvoltare economică la nivel național alături de Vrancea, Botoșani și Teleorman) și a activităților ilicite (în primele 5 locuri la nivel național la indicatorul infracțiuni contra proprietății la 100,000 locuitori).
 4. Raportul recomandă desemnarea unei autorități naționale de coordonare a eforturilor împotriva comerțului ilicit de produse din tutun și dezvoltarea/aplicarea unei proceduri unitare de culegere și analiză de date la nivel operațional privind comerțul ilicit cu țigarete/ alte produse din tutun.
  Lipsa unor informații de bază precum marca/brand-ul țigaretelor ridicate afectează profund capacitatea de analiză și previziune, fiind un impediment la nivel operativ și strategic. Deși România a semnat, alături de Uniunea Europeană, înțelegeri privind controlul pieței ilicite cu produse din tutun, obligațiile asumate nu sunt implementate.

Raportul poate fi descărcat în format electronic de aici.

Anexa tehnică a raportului poate fi descărcată de aici!

Raportul poate fi citit online aici: https://issuu.com/centrulsyene/docs/eval_perf_aut

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului “Contrabanda cu tutun pe ruta balcanică: abordarea lacunelor instituţionale şi corupţiei”, finanțat prin PMI-IMPACT, o inițiativă globală a Philip Morris International de finanţare nerambursabilă şi sprijinire a proiectelor dedicate combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun și a infracțiunilor asociate.

Contact: Radu Nicolae, Președinte, Centrul Syene pentru Educație, Tel. 0723668808, E-mail: radu.nicolae@syene.ro

Romania seizes annually below 5% of the illicit cigarettes available on the market. Assessment report

Today, 28 November 2019, Syene Centre for Education issued the report Performance assessment on regional level of authorities with mandate to combat illicit trade in cigarettes. The main findings of the report are as follows:

1. In 2013-2017 period, all four public authorities in Romania with mandate to counter illicit trade in cigarettes, namely General Inspectorate of Border Police (IGPF), General Customs Directorate (DGV), General Inspectorate of Romanian Police (IGPR) and Romanian Gendarmerie, seized between 2% and 5% of the illicit cigarettes available on the market.

To illustrate graphically and intuitively what is a performance between 2% and 5% we used a metaphor (see figure attached to this press release). If we assume that all illicit cigarettes entered the country in full loaded trucks[1], and a full loaded truck contains 800 boxes of cigarettes[2], it turns out that, depending on the year, there are between 280 and 450 such hypothetical full loaded trucks with illicit cigarettes entering annually in Romania. Of all these full loaded trucks, all four authorities together manage to capture between 7 and 14 such hypothetical trucks of cigarettes.

Based on the number of seized cigarettes, the report ranks annually, for each relevant public authority, the counties where the best performances in the fight against illicit trade have been registered. Thus, at DGV level, the customs authorities in Bucharest, Vaslui and Constanţa are ranked in the top three DGV structures in four, respectively three years out of the five years analysed. At IGPF level, the structures in the Maramureș, Constanţa and Timiș counties are ranked in the top three IGPF structures in five, respectively two years out of the five years analysed. At IGPR level, the structures from the counties of Bacău, Gorj and Alba are ranked in the top three IGPR structures in three years out of the five years analysed.

2. In 2013-2017 period, consumption patterns reveal Botoșani as the county with a constantly high illicit consumption. Next in line are Suceava, Satu-Mare and Dolj.

Seized quantities, in some counties, seems to depend largely on fortune than on intensive effort by law enforcement authorities. The pressure of the illicit market is manifested especially in the counties of Botoșani, Vaslui and Neamț, the most vulnerable counties in the analysed period. In 2017 there was a very large catch in Prahova, after years in which seized quantities were very low. The Gorj / Alba and Bacau / Vaslui counties seems to be transit counties with relatively small consumption compared to neighbouring counties and large captures of illicit sticks. Constanţa seems to be a county of origin of the illicit commodity.

3. Analysing the causes of illicit trade, the report highlights that the crime sector in each county and insufficient economic development explain the persistence of illicit trade in cigarettes to levels much higher that the European average.

The pressure of the illicit market is manifested especially in the counties of Botoșani, Vaslui and Neamț, the most vulnerable counties in the analysed period. The results for Vaslui County are counterintuitive because it is registered in the same time a good performance of the authorities (DGV), a low level of illicit consumption (below 10%), but great vulnerabilities in terms of economic development (the weakest economic development, along with Botoșani, among all border counties and among the last counties on economic development at national level alongside Vrancea, Botoșani and Teleorman) and illicit activities (in the first 5 places at national level according to the indicator offences against property per 100,000 inhabitants).

4. The report recommends designation of a national authority to coordinate the efforts against illicit trade in tobacco products and the development/implementation of a unitary procedure for the collection and analysis of operational data on illicit trade in cigarettes

The lack of basic information such as the brands of seized cigarettes greatly affects the ability of in-depth analysis and forecasting, being an operational and strategic impediment. Although Romania has signed agreements with the European Union regarding the control of the illicit market of tobacco products, the assumed obligations are not implemented.

The report may be downloaded in electronic form here (pdf)

The technical annex of the report may be downloaded from here (pdf)

The report may be read online: https://issuu.com/centrulsyene/docs/perf_eval_auth

The report was prepared in the framework of the project “The Illegal Trade in Tobacco Products along the Balkan route: addressing institutional gaps and corruption” funded by PMI IMPACT – a global grant initiative by Philip Morris International to support projects dedicated to fighting illicit trade and related crimes.

Contact information: Radu Nicolae, President, Syene Centre for Education, Phone: +40723668808, E-mail: radu.nicolae@syene.ro


[1] This is not true in real life because some of the illicit cigarettes may be produced illicitly even in the country, others do not have a label or mark and others can be brought by carriers or by water. The hypothesis has just a metaphoric effect.

[2] Again a box accounts for 10,000 cigarettes (sticks)

Citește și

Sesiunile de etică și conformitate: Frauda în timpul CoViD-19

European Ethics & Compliance Association, în parteneriat cu Centrul Syene pentru Educație și Centrul de …