Acasă / Noutăți / Raport webinar Avertizarea în interes public / Whistleblowing Webinar report

Raport webinar Avertizarea în interes public / Whistleblowing Webinar report

(RO) În data de 19 noiembrie 2020, Centrul Syene pentru Educație, Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics și Asociația REPER pentru Management prin Valori au organizat un webinar privind procesul de transpunere a Directivei UE despre avertizarea în interes public și lansarea Rețelei CivicAIP. Înregistrarea webinarului este disponibilă mai jos. / (English) On 19 November 2020, the Syene Center for Education, the Association for Cooperation and Sustainable Development, the Center for Independent Journalism, the Center for Advanced Research in Management and Applied Ethics and the REPER Association for Management by Values organized a webinar on the process of transposing the Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons reporting breaches of Union law and launch of the CivicAIP Network. Webinar registration is available below.

(RO) Webinarul a beneficiat în deschidere de participarea domnului Bradley Birkenfeld, un fost expert în investiții și avertizor de integritate. În urma avertizării sale, angajatorul la care lucra a fost amendat cu 780 de milioane de dolari de către guvernul SUA. Depoziția sa a determinat scoaterea la lumină a 4.900 de deținători din SUA de conturi secrete în Elveția. Participarea la webinar a fost prilejuită și de lansarea în limba română a cărții sale Bancherul diavolului. Necenzurat, editura Minerva. / (English) The webinar was open by Mr. Bradley C. Birkenfeld, a former wealth manager and whistleblower. Following his disclosures, UBS bank paid U.S. Government $780 million dollars in civil fines and penalties. His disclosures lead to the uncover of 4,900 American taxpayers who held illegal offshore accounts in Switzerland. The participation in the webinar was also occasioned by the launch of the Romanian official translation of his book Lucifer’s Banker UNCENSORED: The Untold Story of How I Destroyed Swiss Bank Secrecy, Minerva publishing house.

Descărcați agenda finală a webinarului (RO) și (English). Descărcați prezentările experților participanți (all presentations are in Romanian language):

(RO) La webinar au participat experți în politici de promovare a integrității și de prevenire a corupției, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice relevante (Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate).

 • Radu Nicolae estepreședintele Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă șirealizează de peste 17 ani proiecte și cercetări în domeniul prevenirii și combaterii corupției și a crimei organizate.
 • Anca-Luminița Stroe lucrează la Ministerul Justiției, în cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității, și are o experiență de peste 14 ani în domeniul politicilor anticorupție și al implementării standardelor de integritate.
 • Silviu Ioan POPA este Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate, fiind responsabil de coordonarea procesului de implementare a obiectivelor cuprinse în Mecanismul de Cooperare și Verificare – Condiționalitatea nr. 2 și a componentei de relații internaționale în ceea ce privește cooperarea cu instituțiile similare din străinătate, dar și de menținerea dialogului instituțional și consolidarea cooperării cu entități, precum Banca Mondială, GRECO, Comisia Europeană, OECD, OSCE.
 • Radu Răuță a coordonat proiecte complexe de implementare a standardului ISO 37001 Sisteme de management anti-mită pentru 12 companii și instituții publice, atât din România, cât și din Republica Moldova. În același timp, Radu a contribuit la proiecte de cercetare axate pe cele mai bune practici europene în domeniile statului de drept, managementului public și conformității.
 • Ioana Avădani, expert în cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), are o experiență în presă de peste 15 ani, lucrînd ca ziarist de agenție de știri și televiziune. Din poziția de director al CJI, Avădani a condus programe mergînd de la pregătirea profesională a jurnaliștilor și asistență acordată înterprinderilor de media, la advocacy în domeniul legislației de media și la consolidarea asociațiilor de jurnaliști. In 2013, Ioana Avadani a primit Premiul Cetateanului European.
 • Andreea Gusă este membru fondator al Asociației REPER pentru Management prin Valori și colaborator al Universității din București unde a obținut titlul de doctor. În ultimi 7 ani a participat la implementarea mai multor proiecte anticorupție și de educație civică, dar și a unor contracte de consultanță în managementul eticii și conformității pentru sectoarele public și privat, inclusiv a unor canale de raportare pentru avertizorii de integritate în regim externalizat.
 • Iulia Coșpănaru este membru fondator al Asociației REPER pentru Management prin Valori și doctor în politici de conformitate. Are o experiență de peste 15 ani în domeniul conformității, politicilor anticorupție și protecției datelor cu caracter personal atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. A derulat numeroase proiecte dedicate sprijinirii avertizorilor de integritate, precum și utilizării mecanismului avertizării de integritate ca instrument de management al riscurilor de neconformitate.
 • Cristian Ducu este expert în managementul eticii și conformității, precum și în audit și raportare de sustenabilitate. Este președintele Asociației Europene de Etică și Conformitate.

(English) The webinar speakers were experts in integrity and anticorruption policies, as well as representatives of relevant public institutions in Romania (Ministry of Justice, National Integrity Agency).

 • Anca-Luminița Stroe works at the Ministry of Justice, within the Crime Prevention Directorate, and has over 14 years of experience in the field of anti-corruption policies and the implementation of integrity standards.
 • Silviu Ioan Popa is the General Secretary of the National Integrity Agency, being responsible for coordinating the implementation process of the objectives included in the Cooperation and Verification Mechanism – Conditionality no. 2 and the component of international relations in terms of cooperation with similar institutions abroad, but also the maintenance of institutional dialogue and strengthening cooperation with entities such as the World Bank, GRECO, European Commission, OECD, OSCE.
 • Radu Răuță coordinated complex projects for the implementation of the ISO 37001 standard Anti-bribery management systems for 12 companies and public institutions, both in Romania and in the Republic of Moldova. At the same time, Radu has contributed to research projects focused on European best practices in the fields of the rule of law, public management, and compliance.
 • Ioana Avădani, an expert at the Center for Independent Journalism (CJI), has over 15 years of experience in the press, working as a journalist for a news and television agency. From the position of director of the CJI, Avădani led programs ranging from professional training of journalists and assistance to media enterprises to advocacy in the field of media legislation and to the strengthening of journalists’ associations. In 2013, Ioana Avadani received the European Citizen Award.
 • Andreea Gușă is a founding member of the REPER Association for ​​Management by Values and associate lecturer of the University of Bucharest where she defended her Ph.D. In the last 7 years she has participated in the implementation of several anti-corruption and civic education projects. She also delivered consultancy work in ethics and compliance management for the public and private sectors, including building reporting channels for outsourced whistleblowing programmes.
 • Iulia Coșpănaru is a founding member of the REPER Association for ​​Management by Values and holds a Ph.D. in compliance policies. She has over 15 years of experience in compliance, anti-corruption policies, and personal data protection for both the public and private sectors. She has carried out numerous projects dedicated to supporting whistleblowers, as well as the use of the whistleblowing mechanism as a tool for managing non-compliance risks.
 • Cristian Ducu is an expert in ethics and compliance management, as well as in sustainability audit and reporting. He is the president of the European Ethics and Compliance Association.
 • Radu Nicolae is the president of the Association for Cooperation and Sustainable Development and has been carrying out projects and research in the field of preventing and combating corruption and organized crime for over 17 years.
Sondaj participanți webinar
Sondaj participanți webinar

La webinar au participat pe platforma Zoom peste 60 de persoane, iar evenimentul a fost transmis live pe Facebook pe pagina Centrului Syene pentru Educație. Pe Facebook, webinarul a înregistrat peste 1,600 de vizualizări, având un reach organic de peste 3,800 persoane. În cadrul webinarului au fost organizate două sondaje. Rezultatele sondajelor pot fi descarcate aici. Rețeaua CivicAIP continuă evenimentele online E&C Lunch Sessions 2021 . / (English) Over 60 people attended the webinar on the Zoom platform, and the event was broadcast live on Syene Center for Education Facebook page. On Facebook, the webinar recorded over 1,600 views, with an organic reach of over 3,800 people. Two surveys were organized during the webinar. Survey results can be downloaded here. The CivicAIP network continues the E&C Lunch Sessions 2021 online events.

(English) CivicAIP network continues the work with online E&C Lunch Sessions 2021:

 • Fraud in Times of CoViD. How Can We Protect Our Organizations?
 • How Can We Effectively Prevent Fraud? The Story of a Whistleblower
 • Enhanced Due Diligence

Citește și

Sesiunile de etică și conformitate: Frauda în timpul CoViD-19

European Ethics & Compliance Association, în parteneriat cu Centrul Syene pentru Educație și Centrul de …